Testimonials

  Tomasz Sudra
  Specialist în planificare și dezvoltare urbană, fondatorul ramurii de formare și consolidare a capacității HABITAT ONU, Phd. MIT. Membru al Consiliului de Administrație FPDL.
  În calitate de Director UN - Habitat Training and Capacity Building Branch, până la pensionarea mea în 2003, responsabil pentru programele de formare ale agenției noastre din întreaga lume, eu pot spune cu încredere deplină că nu am întâlnit în nicio regiune mai mult profesionalism, inovație, dinamică și organizare efectivă de formare eficientă în domeniul guvernanței locale și a dezvoltării locale. Mi-ar fi plăcut mai multe organizații să facă cu succes ceea ce a făcut FPDL.
  View all testimonials
  Anca Harasim
  Directorul AmCham, Membru în Consiliul de Administrație FPDL și fost Președinte al Consiliului de Administratie (1998-2013).
  Întotdeauna am apreciat că FPDL a reușit să rămână fidel în sine: nu a modificat obiectivele și activitățile sale în conformitate cu sursele financiare disponibile, dar a găsit acele surse care ar face posibilă realizarea obiectivelor sale. Povestea FPDL poate fi folosita ca un studiu de caz pentru a demonstra că "este posibil", într -un context în care, în România, mulți se plâng că nimic nu se poate face și că nimeni nu le dă nimic. Cand ai viziunea a ceea ce dorești să realizezi și ai puterea de a acționa din contextul "este posibil", atunci poti să reușești.
  View all testimonials
  Adrian Ionescu
  Consilier Tehnic Principal UNDP, Director Executiv LGI/ OSI (1997-2011), membru fondator FPDL.
  Privind în urmă, eu sunt mulțumit și surprins de faptul că organizația, la a cărei întemeiere am contribuit, a reușit să fie activă pentru o perioadă așa lungă de timp - 20 de ani. Cred că una din cauzele longevității organizației este calitatea oamenilor, având idei și valori profesionale similare, precum și, un interes sincer pentru binele public. Acest grup de oameni a contribuit la societate în ansamblu, nu numai în România, ci si, mai ales, la nivel internațional. Și zonele afectate sunt semnificative.
  View all testimonials
  Antonella Valmorbida
  Secretar General ALDA ( Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală )
  Consider relația cu FPDL, ca parte esențială, nu numai din viața mea, ci si a organizației, ALDA ( Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală ), pe care am fondat-o. FPDL este un punct de referință pentru expertiză în administrația locală din Europa de Est .
  View all testimonials
  Artashes Gazaryan
  Dr. în Științe Sociale, Fondator și Președinte al Școlii pentru Democrație și Administrație ( Lituania ).
  Într-o singură propoziție aș descrie FPDL ca un mare multiplicator al aptitudinilor și al expertizei legate de problemele guvernelor locale.
  View all testimonials
  Julia Roig
  Președinte Global Partners și membru al Consiliului de Administrație FPDL.
  FPDL este într-adevăr un lider foarte important în rețeaua noastră, ei au această viziune de a "lucra împreună", într-o rețea globală, venind în sprijinul acestei rețele cu timp si efort pe care îl canalizează în participarea la întâlniri, participand in comisii pentru a face toata munca grea necesară pentru ca o astfel de rețele sa functioneze într-un mod corespunzător. Eu, personal, apreciez foarte mult acest lucru.
  View all testimonials
  Ronald MacLean Abaroa
  Fost primar al orasului La Paz, Bolivia, membru fondator și primul președinte al Transparency International America Latină, fost ministru al Afacerilor Externe și ministru al planificării în Bolivia, Profesor la Harvard Kennedy School of Government, membru în Consiliul de Administratie FPDL (din 2013).
  Datorită viziunii, profesionalismului și creativitații membrilor FPDL, Ana și Nicole, abordarea practică și inovatoare care tratează corupția ca un simptom al funcționării defectuase a organizațiilor și care consideră oamenii ca ființe umane cinstite, capabile, motivate si informate despre organizațiile lor, au fost pe larg diseminate, atrăgând interesul și aprecierea primarilor, profesioniștilor anticorupție și cadre universitare din ECE/ SEE și nu numai. Datorită perseverenței și dedicării lor în aceasta abordare, au primit in 2011 o recunoaștere internațională de prestigiu aplicată în două guverne locale: Martin în Slovacia, și Craiova în România, Ambele au primit Premiul Serviciului Public al ONU - singurele două nominalizări selectate din America de Nord și Europa, în categoria "Prevenirea și combaterea corupției".
  View all testimonials
  Ronald MacLean Abaroa
  Former Mayor of La Paz, Bolivia, founding member and first president of Transparency International Latin America, former Minister of Foreign Affairs and Minister of Planning in Bolivia. Professor at Harvard Kennedy School of Government FPDL Board of Directors Member (since 2013)
  Due to FPDL Ana and Nicole vision, professionalism and creativity, the innovative and practical approach that treats corruption as a symptom of organizations’ malfunctioning and regards people as basically honest, capable, motivated human beings, knowledgeable about their organizations, was extensively disseminated, attracting the interest and appreciation of mayors, anticorruption professionals and academics from CEE/SEE and beyond. Due to their perseverance and dedication, this “smart skills” anticorruption approach received in 2011 a prestigious international recognition in two local governments applying it: Martin in Slovakia, and Craiova in Romania, Both received the UN Public Service Award - the only two nominations selected from North America and Europe region, under the category „Preventing and combating corruption”.
  View all testimonials
  Julia Roig
  Partners Global President, member of FPDL Board of Directors
  FPDL is really a very important leader in our network, they do have this vision of „working together” in a global network, they back it up with time and effort given to attend meetings, sit on committees, to do all the hard work that a Network need to function properly. I personally appreciate it very much.
  View all testimonials
  Artashes Gazaryan
  PhD. in Social Sciences, Founding and President of the School for Democracy and Administration (Lithuania)
  In one sentence I would describe FPDL as a great multiplicator of the skills and expertise related to local governments’ issues.
  View all testimonials
  Antonella Valmorbida
  Secretary General ALDA (Association of Local Democracy Agencies)
  I consider the relationship with FPDL as an essential part, not only of my life, but of the organization, ALDA (Association of Local Democracy Agencies), which I founded. FPDL is a point of reference for expertise in local government in Eastern Europe.
  View all testimonials
  Adrian Ionescu
  Principal Technical Advisor UNDP, Executive Director LGI/OSI (1997-2011), Founding member FPDL
  Looking back in time, I am satisfied and surprised that the organization I contributed to be founded succeeded to be active such a long period of time – 20 years. I think one of the organization longevity causes is the quality of people, having similar professional ideas and values, as well as, a sincere interest for the public good. This group of people contributed to the society as a whole, not only in Romania, but (mainly) at international level. And the areas they impacted are significant.
  View all testimonials
  Anca Harasim
  AmCham Director, FPDL Board of Directors member and its President from 1998 to 2013
  I always appreciated that FPDL succeeded to remain true to itself: it did not change its objectives and activities according to the available financial sources, but it found those sources that would make possible its objectives achievement.   FPDL story can be used as a case study to demonstrate that „is possible” in a context where, in Romania, so many are complaining that nothing can be done and that nobody gives them anything. When you have the vision of what you want to achieve and have the power to act from the context „is possible”, than you succeed.
  View all testimonials
  Tomasz Sudra
  Chief of the Training and Capacity Building Section of UN HABITAT (till 2003), phd. MIT. FPDL Board of Directors member
  As the Chief of the UN-HABITAT’s Training and Capacity Building Branch, until my retirement in 2003, responsible for training programs of our agency around the world, I can say with full confidence that I have not met in any region a more professional, innovative, dynamic and effective non-governmental training organization in the fields of local governance and local development. I would have liked more organizations to do what FPDL did so successfully.
  View all testimonials